11s

Naše cíle

Naším cílem je poskytovat moderní vzdělávání s širokou uplatnitelností na trhu práce. Jeho součástí nejsou jen klíčové znalosti z oblasti soudobé vnitrostátní a mezinárodní politiky a oborů politologie a mezinárodní vztahy, ale také široce uplatnitelné analytické, prezentační a komunikační dovednosti. V oblasti výzkumu se akademičtí pracovníci katedry zaměřují na relevantní témata, která se snaží zkoumat z různých perspektiv a výsledky svých výzkumů prezentovat v rámci české i mezinárodní vědecké komunity.

Historie a současnost katedry

Předchůdkyní Katedry politologie a mezinárodních vztahů (KAP) se stala v roce 1999 Katedra politologie a sociologie. Na této katedře byl již roku 2001 akreditován bakalářský obor Politologie, do kterého byli v následujícím roce přijati první studenti. K rozdělení katedry na dvě oborová pracoviště došlo k 1. lednu 2005. V témže roce byl akreditován také navazující magisterský obor Politologie a Politologie v doktorském stupni studia (nabíral nové studenty do roku 2012).

V následujících letech katedra intenzivně budovala segment Mezinárodních vztahů. Nejprve došlo k ustavení oboru Mezinárodní vztahy - východoevropská studia. Na úrovni magisterského studia nabízí katedra od roku 2008 navazující obor Mezinárodní vztahy. Segment teritoriálních studií posílil v této době také oblíbený obor Mezinárodní vztahy - britská americká studia. V období 2009–2013 katedra rovněž nabízela ve spolupráci s Pedagogickou fakultou navazující magisterský obor Základy společenských věd - geografie. V roce 2014 byl akreditován doktorský studijní obor Mezinárodní vztahy.

V roce 2019 Západočeská univerzita v Plzni získala institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Politická věda. Následně byly v rámci institucionální akreditace akreditovány bakalářské studijní programy Mezinárodní vztahy - teritoriální studia a Společnost a politika (ve spolupráci s Katedrou sociologie) a navazující programy Mezinárodní vztahy a Politologie.

Katedra patří mezi nejoblíbenější pracoviště fakulty mezi absolventy středních škol. V průběhu let se katedra úspěšně etablovala jako významné výzkumné pracoviště v českém prostředí. Zaměstnanci katedry pravidelně publikují v oboru, jsou řešiteli významných výzkumných grantů včetně evropských, participují na konferencích v českém, evropském i světovém formátu. Katedra významně přispěla k etablování oboru v České republice, její odborníci utvářeli českou odbornou terminologii, jsou autory klíčových učebních textů oboru.