Mezinárodní vztahy (Mgr.)

Studium je zaměřeno na zevrubné seznámení s oborem mezinárodní vztahy a jednotlivými výzkumnými oblastmi v jeho rámci (mezinárodní bezpečností, integračními procesy, teoriemi apod.). Velký důraz je kladen také na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností studentů. V rámci nabízených specializací se studenti zaměří buď na oblast mezinárodní bezpečnosti nebo na oblast evropských studií a politiky v Evropské unii.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, např. v diplomatické a státní službě, na vyšších pozicích ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích i neziskovém sektoru. Díky získaným schopnostem autonomně analyzovat realitu a řešit problémy najdou uplatnění i v soukromé sféře v oblasti zahraničních styků, v projektovém řízení, v analytických týmech apod.

Studoval jsem jiný bakalářský studijní obor než Mezinárodní vztahy – zvládnu studium v tomto navazujícím oboru?

Studijní plány v aktuální podobě jsou koncipovány jako otevřené širšímu spektru uchazečů. Pokud uchazeč studoval jiný sociálněvědní, humanitní či např. ekonomický obor, zvládnutí studia by pro něj nemělo být problémem.

Jak se přihlásit a co mne čeká u přijímaček?

Přihláška se podává elektronicky, prostřednictvím aplikace Portál. Přihlaste se hned! Pozvánky k přijímacímu řízení najdete na webu Fakulty filozofické.

Přijímací zkoušky probíhají formou testu obsahujícího 40 otázek. Vybíráte jednu správnou odpověď ze čtyř nabízených možností. Předmětem testu je znalost moderní historie, všeobecného přehledu o domácí i světové politice a základních konceptů z oboru mezinárodních vztahů.

Jaké budu mít předměty?

K úspěšnému absolvování studia musí student získat 120 kreditů. Studijní plán navazujícího studijního oboru Mezinárodní vztahy se skládá z bloku povinných předmětů (84 kreditů) a dvou volitelných specializací: Bezpečnostní studia a Politika v Evropské unii. Student si vybere jednu specializaci, v rámci které absolvuje předměty v minimální hodnotě 30 kreditů kreditů (s ohledem na obsah státní zkoušky však doporučujeme absolvovat všechny předměty v rámci specializace). Zbylých 6 kreditů je volných a student je může získat absolvováním libovolných předmětů vyučovaných na univerzitě. V případě zájmu o studium jazyků katedra nabízí němčinu (KAP/NPP a KAP/NOP), francouzštinu (KAP/FPP a KAP/FOP) a španělštinu (KAP/SPP a KAP/SOP).

Povinné předměty: Soudobé teorie mezinárodních vztahů, Analýza zahraniční politiky, Sběr dat a práce s daty v politologii a mezinárodních vztazích, Úvod do rozvojových studií, Projekty v politologii a mezinárodních vztazích, Diplomacie v praxi, Geopolitika a geostrategie, Soudobý mezinárodní systém, Stát a státnost v politologii a mezinárodních vztazích, Stáž, Aktuální témata výzkumu

Specializace Bezpečnostní studia: Mezinárodní bezpečnost, Řešení konfliktů, Globální terorismus a národní bezpečnost, Evropské zahraniční politiky, Bezpečnost v současném světě

Specializace Politika v Evropské unii: Současné teorie evropské politiky, Hospodářská a měnová politika EU, Regionalismus a regionální politika EU, Evropské zahraniční politiky, Environmentální politiky v Evropě

Každý předmět má upřesňující aktuální program kurzu zvaný sylabus v univerzitním systému Courseware. Kvalitu výuky můžete po každém semestru anonymně ohodnotit, vyučující mají povinnost na vaše podněty a připomínky reagovat.

Kdo mě bude učit?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nejsou jen učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích. Prohlédněte si odborné profily vyučujících.

Kde probíhá výuka a je účast na přednáškách a seminářích povinná?

Přednášky a semináře se konají výlučně v centru Plzně v budově Jungmannova 1. Na stejném místě mají kanceláře jednotliví vyučující, konají se zde tedy i jejich konzultační hodiny.

Účast na přednáškách a seminářích není obecně povinná. Míra minimální nutné účasti vždy záleží na podmínkách absolvování konkrétního předmětu.

Mohu v rámci studia vyjet do zahraničí?

To samozřejmě můžete. Katedra spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci evropského programu Erasmus+. Díky tomu můžete vyjet studovat do zahraničí na jeden semestr nebo i celý rok. Kromě programu Erasmus+ můžete využít také finance z programu Inter 16, ve kterém si můžete vybrat zemi, do které chcete vyjet (i mimoevropskou).

Zde se můžete podívat na aktuání přehled zahraničních smluv.

Mohu se v rámci studia učit cizí jazyky?

Můžete, v rámci studijního plánu je pro to vytvořen prostor. Kromě angličtiny KAP nabízí studium španělštiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny. Na univerzitě je dále možné studovat např. italštinu či latinu.

Přijdu během studia do kontaktu s praxí?

K tomu je určen především kurz "Stáže", v jehož rámci vyrazíte na stáž do některé ze smluvních českých či zahraničních institucí. Mimoto jsou do výuky často zváni oodborníci z praxe. 

Jaké mám možnosti, pokud budu chtít pokračovat v dalším studiu?

Vynikajícím absolventům schopným samostatné analytické práce nabízíme studium v doktorském studijním oboru Mezinárodní vztahy. KAP zároveň nabízí možnost absolvování rigorózní zkoušky.

Čísla programu Mezinárodní vztahy (od 2007)

průměrný počet uchazečů

60 +

průměrný počet přijatých

30 +

celkový počet absolventů

360 +