14s

Výzkum na KAP

KAP je výzkumným pracovištěm s širokou škálou aktivit a výsledků. Zaměstnanci katedry byli nebo jsou řešiteli velkých mezinárodních či evropských grantů, výzkumů financovaných českou vládou i interních univerzitních grantů. Katedra sama ze svých zdrojů přispívá na překlady textů svých zaměstnanců, či podporuje jejich konferenční činnost. KAP tak stále patří mezi dynamická výzkumná pracoviště fakulty a etablovaná česká výzkumná centra.

Akademicky přínosný a společensky relevantní výzkum

KAP vyvíjí intenzivní výzkumnou činnost v oblastech politologie a mezinárodních vztahů a jejich podoborech. Současné výzkumné aktivity na katedře se soustřeďují na řadu aktuálních témat. V rámci tzv. Populism Lab je řešena problematika soudobého populismu v českém a středoevropském prostředí. Skupina badatelů na katedře se soustředí na vybrané oblasti veřejných politik, zejména sociální a dopravní politiku. Pozornost je věnována evropeizaci českých veřejných politik, především v oblasti ochrany životního prostředí. Katedra je aktivní na poli výzkumu soudobého politického extremismu. V oblasti mezinárodních vztahů je rozvíjen výzkum relevantních aspektů mezinárodní bezpečnosti, zejm. v oblasti environmentální bezpečnosti. Badatelé působící na katedře se rovněž zaměřují na témata z oblasti zahraniční politiky, mezinárodní rozvojové spolupráce a veřejné diplomacie. Mezi aktuálně řešená témata patří i science communication v oboru mezinárodní vztahy. KAP podporuje činnost Centra analýz regionálních politik propojujícího vzdělávací a výzkumnou činnost v oblasti veřejně-politické analýzy, do jehož činnosti se pravidelně zapojují studenti navazujícího a doktorského studia Při KAP je zřízen znalecký ústav pro posuzování problematiky extremismu a terorismu, v jehož rámci jsou zpracovávány znalecké posudky využívané v trestních řízeních.

ukončených projektů

30 +

aktuálně řešených projektů

5

publikovaných výsledků (ročně)

20 +