Mezinárodní vztahy (Ph.D.)

Základem programu jsou povinné kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty s různými aspekty akademické práce (publikace, konference, sběr dat), prohloubit jejich znalosti teorie a metodologie oboru mezinárodní vztahy a sociálních věd obecně a poskytovat jim zpětnou vazbu při tvorbě základů pro jejich dizertační práci. Kromě povinných kurzů absolvují studenti také blok předmětů dle preferovaného zaměření.

Aktuálně nabízená zaměření

 • Management a transformace konfliktů. Zaměření seznamuje studenty blíže s výzkumem konfliktů a mírovými studii.
 • Rozvojová studia. Zaměření seznamuje studenty jak s vývojem konceptu rozvoje, tak s rozvojovými studii jako takovými a aktéry, kteří se podílejí na rozvojových politikách.
 • Státy a státnost v mezinárodním systému. Zaměření seznamuje studenty s různými typy států a státnosti, transformací suverenity, ke které došlo v posledních dekádách.
 • Evropská studia. Zaměření poskytuje studentům vhlad do soudobých teorií evropské integrace a politiky.

Profil a uplatnění absolventa

V rovině odborných znalostí absolvent dokáže popsat a charakterizovat hlavní teoretické přístupy oboru mezinárodní vztahy včetně podoborových specializací, charakterizovat a periodizovat vývoj oboru jako celku a rovněž vývoj jednotlivých podoborů. Absolvent dále dokáže popsat hlavní metodologické postupy užívané k výzkumu v oboru a zároveň vysvětlit způsoby jejich využití v badatelské praxi. Absolvent dokáže vysvětlit základní pojmosloví oboru, v oborových souvislostech interpretovat podstatu konceptů užívaných v rámci oboru a používat je v aplikovaném výzkumu.

V rovině odborných dovedností dokáže absolvent samostatně analyzovat aktéry, jevy a procesy v mezinárodních vztazích a interpretovat vztahy mezi nimi. Umí samostatně vědecky pracovat, naplánovat a zrealizovat vlastní výzkum a interpretovat jeho výsledky. Při výzkumných aktivitách užívá absolvent jak mateřského, tak anglického a minimálně jednoho dalšího světového jazyka. Dokáže zpracovat vysoce odborné téma z oblasti mezinárodních vztahů na úrovni, která přesahuje možnosti běžného absolventa navazujících studijních programů. Absolvent je schopen na pokročilé úrovni zpracovávat analýzy procesů odehrávajících se v mezinárodním systému, samostatně a komplexně analyzovat strategie aktérů pohybujících se v mezinárodním prostředí, kriticky hodnotit odlišné interpretace mezinárodně-politických jevů a propojit je s existujícími teoretickými přístupy v mezinárodních vztazích. Absolvent je dále schopen samostatně naplánovat přednášku či seminář na téma z oblasti mezinárodních vztahů, připravit podklady k přednášce či semináři a samostatně vést výuku v rámci přednášky či semináře.

V rovině odborných způsobilostí je absolvent programuMezinárodní vztahy schopen zastávat vysoce kvalifikované povolání, vystupovat na veřejnosti a vzhledem k tematické rozmanitosti povinně volitelných bloků zahrnutých do rámcového studijního plánu je schopen uplatnit se v širokém spektru potenciálních zaměstnavatelů. Dále se může  uplatnit v mezinárodních organizacích, rozvojových agenturách, tajných službách či bezpečnostních složkách. Jeho služby mohou být atraktivní pro média, podnikatelské subjekty, které se chystají expandovat na zahraniční trhy, pro rozvojové aktivity nejrůznějších nadací, nevládních organizací, pro think-tanky a poradenské firmy všeho druhu. V neposlední řadě je absolvent s uvedeným typem znalostí a dovedností velmi cennou posilou služeb státní správy či místní samosprávy, kde může svými znalostmi aktivně přispívat k fungování a dotváření systému, který studoval, diplomatických vazeb, kterým se dlouhodobě věnuje, či být odborným poradcem volených zástupců. Kromě toho absolvent programu rozumí chodu akademického pracoviště a je proto uplatnitelný rovněž v akademické sféře.

Oborová rada studijního doktorského programu Mezinárodní vztahy

 • doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (předsedkyně)
 • prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
 • prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
 • prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
 • prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M. Ph.D.
 • doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Karlas, M.A. Ph.D.
 • doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
 • doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
 • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
 • PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.