Výzkumná zaměření akademiků KAP

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. vystudoval politologii na Univerzitě Karlově a Univerzitě v Lublani, habilitační řízení absolvoval na Masarykově univerzitě. Vedle českých univerzit absolvoval delší výzkumné a přednáškové pobyty v Německu (Vechta, Drážďany), Slovinsku (Lublaň, Nova Gorica), na Slovensku (Banská Bystrica) a v Maďarsku (Budapešť). V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006–2012 byl předsedou České společnosti pro politické vědy, v letech 2012–2018 působil jako předseda Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA), od roku 2021 je členem vedení European Consortium for Political Research (ECPR). Je autorem či spoluautorem více než 20 knih a přibližně 150 dalších odborných publikací, z nich cca polovinu v zahraničí.

Zabývá se komparativní politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými systémy, politickými aktéry, volebními cykly a politickou kulturou

prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. je profesorem mezinárodních vztahů na Katedře politologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a koordinátorem středoevropského projektu reOpen. Působil jako velvyslanec České republiky ve Francii, náměstek ministra zahraničí a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Rovněž vyučoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Metropolitní univerzitě a Vysoké škole ekonomické. Oblastí jeho odborného zájmu je zejména evropská integrace, teorie mezinárodních vztahů, česká zahraniční politika, diskursivní analýza a politické ideologie. Je autorem desítek odborných článků, několika učebnic a monografií včetně prvních českých učebnic analýzy zahraniční politiky, teorie mezinárodních vztahů a metodologie politologického výzkum. V roce 2021 byl spolueditorem knihy Budoucnost levice bez liberalismu. V roce 2022 vydává monografii Podvojný svět a editovanou monografii Svrchovanost zprava i zleva. Věnuje se politické publicistice zejména v MF Dnes a v internetovém časopise !Argument.

Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. je odborným asistentem se zaměřením na otázky globálního a udržitelného rozvoje. Kromě Západočeské univerzity působí jako seniorní výzkumný pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, kde se věnuje i aplikovanému a policy výzkumu. Mezi oblasti jeho zájmu patří téma koherence v globálním vládnutí, gender a rozvoj a vztahy EU s Afrikou.

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. vystudoval Politologii a Právo a právní vědu na Západočeské univerzitě v Plzni. Na Katedře politologie a mezinárodních vztahů je zaměstnán jako odborný asistent od roku 2008. Mimo ZČU působil v letech 2011–2014 jako akademický pracovník na Metropolitní univerzitě Praha.

PhDr. Petr Krčál, Ph.D. působí jako výzkumný a pedagogický pracovník na Katedře politologie a mezinárodních vztahů. Mezi oblasti jeho výzkumného zájmu patří problematika instrumentální politizace minulosti, populismu a performativity politiky. Ve volném čase rád jezdí v lese na kole.

Mgr. Hana N. Hlaváčková, Ph.D. vystudovala doktorát v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha pod patronátem Ústavu mezinárodních vztahů. Svoji desetiletou pedagogickou praxi rozložila mezi působení na MUP a nyní působí na Katedře politologie a mezinárodní vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Je členkou výzkumného týmu právě probíhajícího projektu GAČR a členkou editorial board časopisu Visegrad Europe. Má ráda hory, kundalini jógu, mindfulness v každodennosti a kočku Matyldu.

Mezi její výzkumná témata patří zahraniční politika, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní terorismus.

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. je absolventem doktorského studia oboru politologie na ZČU. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na populismus, korupci, politiky paměti, performativitu politiky a v obecné rovině na středoevropskou politiku. Působí mimo jiné jako šéfredaktor "Central European Journal of Politics" a "West Bohemian Review of Social Sciences & Humanities".

Mgr. Miroslav Plundrich je doktorandem a vyučujícím na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. V rámci disertační práce se zaměřuje na rozpoznání negativních nestátních aktérů v mezinárodním systému. V kontextu výzkumu negativních nestátních aktérů se dále zaměřuje na nové hrozby z nich plynoucích – např. asymetrické válčení a hybridní válku; anebo na fenomén diplomatických aktivit těchto aktérů. Mimo jiné se také zajímá o politiku USA a Spojeného království ve světových záležitostech.
Stál u prvotní myšlenky navázat spolupráci mezi KAP ZČU a Valdosta State University USA v roce 2018. Spolupráci dodnes umocňuje, a to díky publikační a akademické spolupráci s tamními kolegy.

­­­­­­­­­­­­­­­PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D. vystudovala blízkovýchodní studia, mezinárodní vztahy a politologii (Ph.D.) na Západočeské univerzitě v Plzni. Na KAP působí jako odborná asistentka a zástupkyně vedoucího katedry, na starosti má mj. zahraniční mobility. Má četné zkušenosti s výukovými a výzkumnými pobyty v zahraničí, např. v USA, Francii, Itálii, Portugalsku, Libanonu, Jordánsku, Izraeli, Íránu, Maroku, Kyrgyzstánu aj.

Ve svém výzkumu se zaměřuje na geopolitiku Blízkého východu, zahraniční politiku regionálních mocností, evropeizaci české zahraniční politiky ve vztahu k Blízkému východu.

Mgr. Zdeněk Rod je studentem doktorského studia mezinárodních vztahů a akademicko-vědeckým pracovníkem na KAP. Na téže univerzitě absolvoval i bakalářské a magisterské studium mezinárodních vztahů. Zároveň absolvoval několik zahraničních studijních pobytů a stáží na Univerzitě v Lublani, Národní univerzitě veřejné služby v Budapešti, Pražském institutu bezpečnostních studií (PSSI) či Evropské bezpečnostní a vojenské akademii v Bruselu. Jeho specializace se zaměřuje na bezpečnostní studia, management a transformace konfliktů a hybridní působení. Je autorem řady odborných a policy publikací a vystoupení na konferencích. Byl zapojen do několika českých i zahraničních výzkumných projektů. Zároveň působí jako výzkumný pracovník v Centru pro bezpečnostní analýzy a prevenci v Praze, německém think-tanku EuropaNova Germany a univerzitě Ambis v Praze. V minulosti působil v Sekci obranné politiky a strategie na Ministerstvu obrany ČR. Ovládá anglický a španělský jazyk.

doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. působí na KAP od roku 2000, dříve paralelně vyučoval také na Metropolitní univerzitě Praha a na Anglo-American University in Prague. Mezi jeho výzkumná témata patří nacionalismus, identity, secesionismus, média a politika.

Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D. je odbornou asistentkou na katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU. Po dokončení magisterského studia v oboru Politologie a evropská studia na FF Univerzity Palackého obhájila doktorskou práci v oboru Politologie na FF ZČU. Ve své výuce, výzkumu i publikační činnosti se soustředí na témata soudobé normativní politické teorie, teorie demokracie a občanské společnosti a jejich aplikaci ve vztahu k zásadním aktuálním společenským tématům. Účastnila se několika evropských projektů zabývajících se tématy kulturní a hodnotové diverzity evropských společností, občanských práv a demokratické inkluze marginalizovaných skupin. V současnosti je hlavní oblastí jejího zájmu oblast vzdělávání k demokracii a feministických teorií občanství a veřejnosti. Zároveň působí na Projektovém centru ZČU jako konzultantka pro evropské výzkumné projekty.

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. působí na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity, je také spolupracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Doktorát získal na Masarykově univerzitě, kde působil do roku 2020. V rámci evropských studií se zaměřuje na politiku Evropské unie, především v otázkách hospodářské a měnové integrace a politického vládnutí v EU. Jako autor či spoluautor podílel na řadě publikací v těchto oblastech, jako jsou články, kolektivní monografie a další výstupy.

PhDr. David Šanc, Ph.D. vystudoval kulturní a sociální antropologii a politologii. Od roku 2007 působí na KAP FF ZČU jako odborný asistent. Zaměřuje se na témata spojená s politickou geografií a geopolitikou.  

PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D. vystudoval na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU doktorský studijní program Mezinárodní vztahy. Ve své disertační práci se věnoval způsobům, kterými baskičtí nacionalisté využívají sport v čele s kopanou jako politický nástroj s důrazem na jeho mezinárodní dimenzi. Toto téma částečně neopustil ani v nadcházejících letech, a právě výzkum sportovní diplomacie je ústřední oblastí jeho odborného zájmu. Zaobírá se však i dalšími tématy souvisejícími se zahraniční politikou.