Bakalářské a diplomové práce

Zpracování bakalářské a diplomové práce je největším úkolem, který na Vás během studia čeká. Téma BP/DP získáte zhruba rok před termínem odevzdání, což se může zdát jako dostatek času pro napsání minimálně třicetistránkové (BP) či šedesátistránkové (DP) práce. Současně se přípravou BP/DP ale budete nadále plnit i další studijní povinnosti, které zaberou dost času. Je tedy důležité na BP/DP pracovat průběžně, minimálně od začátku zimního semestru posledního ročníku studia. K tomu Vás bude motivovat mimo jiné i vedoucí práce, pod jehož vedením budete plnit bakalářské/diplomové semináře.

Zadávání témat bakalářských a diplomových prací

Získat téma bakalářské a diplomové práce lze dvojím způsobem - buď zapsáním na jedno z témat vypsaných vyučujícími, nebo navržením vlastního tématu. Standardní cestou k získání tématu bakalářské práce je zapsání na jedno z témat vypsaných vyučujícími KAP. Seznam témat včetně informace o jejich dostupnosti bývá každoročně zveřejňován prostřednictvím Portálu ZČU. Možnost navrhnout individuální téma BP/DP je určena vynikajícím studentům s jasně vyhraněným zájmem a dobrou orientací v problematice, které se navržené individuální téma týká. Termíny související s procesem zadávání témat a vypracovávání projektů jsou každoročně oznámeny v polovině února ve výzvě k podávání projektů bakalářských a diplomovových prací.

Výzva k zadávání témat BP/DP pro ak. rok 2024/2025

Šablona projektu BP/DP

 

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Obecné požadavky na bakalářské a diplomové práce stanovuje Studijní a zkušební řád ZČU a vyhláška děkana o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech. Přečtěte si oba předpisy.

Bakalářské a diplomové práce se standardně odevzdávají na konci dubna, poslední pracovní den v dubnu. Další termíny (zejména pro opravené verze prací) jsou na konci července a na konci listopadu. Platí pro Vás termín odevzdání uvedený na zadání bakalářské/diplomové práce, případně termín, který pro odevzdání práce stanovila státnicová komise.

Další aktuální informace k odevzdání své BP/DP naleznete zde.