Mezinárodní vztahy - teritoriální studia (Bc.)

Bakalářský program Mezinárodní vztahy - teritoriální studia se tradičně těší velké oblibě u uchazečů - je to program s dlouhodobě největším počtem uchazečů na Fakultě filozofické. Absolvováním programu Mezinárodní vztahy – teritoriální studia získáte výbornou orientaci v oblasti mezinárodních vztahů s teritoriálním zaměřením dle vlastní volby na: angloamerický region / Evropu. V bloku povinných předmětů se studenti seznamují s oborem mezinárodní vztahy, tématy výzkumu, základními teoriemi, metodami a jednotlivými podobory, jako řešení konfliktů, analýza zahraniční politiky, mezinárodní organizace, apod. Součástí bloku povinných předmětů je také několik prakticky orientovaných kurzů (média, politická ekonomie, veřejná správa, praxe u potenciálního zaměstnavatele) s úzkou vazbou na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Druhou složku studia pak tvoří volitelná specializace v teritoriálních studiích, a sice blok kurzů pro britská a americká studia či pro evropská studia. Oba bloky obsahují kurzy zaměřené na politiku v daných regionech (resp. na politické systémy zemí regionu) a kurzy z oblasti areálových studií (regionální organizace a spolupráce, historické formování regionu). Absolventi získají výborné jazykové kompetence v jazyce dle zvolené specializace (v angličtině, v ruštině, ve francouzštině či v němčině).

Uplatnění absolventů

Ve studiu převládá zaměření na soudobou mezinárodní politiku a realitu v regionu dle zvolené specializace. Hlubší vhled do mezinárodních vztahů coby vědecké disciplíny je studentům nabízen na navazujícím magisterském studiu.
Absolvování programu vybaví studenty řadou praktických znalostí a dovedností, které jim pomohou při hledání uplatnění. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru - např. v mezinárodních organizacích, neziskových organizacích, státní správě a samosprávě, médiální sféře či soukromých společnostech v oblastech zahraničních styků, public relations či projektového řízení apod.

Jak se přihlásit a jaké jsou podmínky přijetí?

Přihláška se podává elektronicky, prostřednictvím aplikace Portál. Přihlaste se hned! Pozvánky k přijímacímu řízení najdete na webu Fakulty filozofické

Základní podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze společenskovědního základu (s důrazem na orientaci v mezinárodní politice), základů moderních dějin, humánní geografie a obecného přehledu o soudobém politickém dění. Test obsahuje 60 otázek, u každé otázky uchazeč vybírá jednu správnou ze čtyř nabízených možností.

Jaké budu mít předměty?

K úspěšnému absolvování studia musí student získat 180 kreditů. Studijní plán bakalářského studijního oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia se skládá z bloku povinných předmětů (110 kreditů) a volitelných specializací: Britská a americká studia nebo Evropská studia. Student si vybere jednu specializaci, v rámci které absolvuje předměty v hodnotě 61 kreditů. Zbylých 9 kreditů je volných a student je může získat absolvováním libovolných předmětů vyučovaných na univerzitě. Doporučujeme vybírat z nabídky předmětů garantovaných KAP, např. v rámci certifikátového programu Žurnalistika. V případě zájmu o studium jazyků katedra nabízí němčinu (KAP/NPP a KAP/NOP), francouzštinu (KAP/FPP a KAP/FOP) a španělštinu (KAP/SPP a KAP/SOP).

Povinné předměty: Základy politologie, Úvod do mezinárodních vztahů, Úvod do metodologie politické vědy, Angličtina pro mezinárodní vztahy 1, 2, Český politický systém, Formování mezinárodního systému, Mezinárodní ekonomické vztahy, Politika a média, Geografické aspekty politiky, Témata výzkumu a teorie oboru, Zahraniční politika, Evropská unie, Politologické aspekty veřejné správy, Praxe, Mezinárodní bezpečnost, Přednáška hostujícího profesora

Specializace Britská a americká studia: Úvod do britských a amerických studií, Angličtina pro angloamerická studia 1, 2, Commonwealth a mezinárodní politika, Dějiny anglofonních zemí, Politické systémy anglosaských zemí 1, 2, Velká Británie a mezinárodn systém, Zahraniční politika USA, Kulturněhistorický přehled anglofonních zemí, Americká a britská literatura

Specializace Evropská studia: Úvod do evropských studií, Evropa regionů, Vývoj evropské integrace, Politiky Evropské unie, Vývoj evropského politického myšlení, Aktuální otázky Evropské unie, Evropské zahraniční politiky, volitelný blok Politika v zemích Evropské unie (Angličtina pro evropská studia 1, 2, Komparace demokratických systémů, Evropské politické systémy), volitelný blok Reálie německy mluvících zemí (Jazykové a obecné reálie NJ 1, 2, Umění a kultura NJ, Střední Evropa jako literární areál), volitelný blok Reálie rusky mluvících zemí (Jazykové reálie v ruštině 1, 2, Ruská literatura a kultura, Rusko v hudbě, filmu a divadle), volitelný blok Reálie frankofonních zemí (Francouzština pro evropská studia 1, 2, Česko-francouzské vztahy, Starší francouzská literatura, Současná francouzská literatura).

Každý předmět má upřesňující aktuální program kurzu zvaný sylabus v univerzitním systému Courseware. Kvalitu výuky můžete po každém semestru anonymně ohodnotit, vyučující mají povinnost na připomínky a podněty reagovat.

Kdo mě bude učit?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nejsou jen učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích. Prohlédněte si odborné profily vyučujících.

Kde probíhá výuka a je účast na přednáškách a seminářích povinná?

Většina přednášek a seminářů se koná v centru Plzně v budově Jungmannova 1. Na stejném místě mají kanceláře jednotliví vyučující, konají se zde tedy i jejich konzultační hodiny.

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není (s výjimkou jednoho kurzu v prvním semestru studia). Míra Vaší účasti závisí na tom, jaké aktivity musíte splnit pro absolvování konkrétního předmětu.

Mohu v rámci studia vyjet do zahraničí?

To samozřejmě můžete. Katedra spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci evropského programu Erasmus+. Díky tomu můžete vyjet studovat do zahraničí na jeden semestr nebo i celý rok. Kromě programu Erasmus+ můžete využít také program Inter, ve kterém si můžete vybrat zemi, do které chcete vyjet (i mimoevropskou).

Zde se můžete podívat na aktuání přehled zahraničních smluv.

Mohu se v rámci studia učit další cizí jazyky?

Můžete, v rámci studijního plánu je pro to vytvořen prostor. Katedra nabízí studium němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Na univerzitě je dále možné studovat např. italštinu či latinu.

Přijdu během studia do kontaktu s praxí?

Rozhodně ano. V rámci některých kurzů se na výuce podílejí odborníci z praxe, mimoto každý student absolvuje minimálně desetidenní praxi v konkrétní instituci.

Zároveň nabízíme možnost absolvovat prakticky zaměřený certifikátový program Žurnalistika – certifikát získáte spolu s vysokoškolským diplomem a stane se zajímavou položkou ve vašem životopise.

Jaké jsou možnosti pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském stupni?

Nabízíme dva navazující programy – Politologii a Mezinárodní vztahy. V jejich rámci se můžete zaměřit na studium bezpečnostních studií, evropských studií, veřejných politik či populismu, nacionalismu a extremismu. 

Čísla programu MV-TER (od 2007)

průměrný počet uchazečů

250 +

průměrný počet přijatých

90 +

celkový počet absolventů

550 +