Společnost a politika (Bc.)

Bakalářský studijní program Společnost a politika je nabízen od roku 2021. Program staví na dlouhodobě prověřených a funkčních elementech oborů Politologie a Sociologie a kombinuje je v rámci nového multioborově zaměřeného studia. Katedra sociologie a Katedra politologie a mezinárodních vztahů tak následují soudobý trend prolamování hranic tradičních vědních disciplín s cílem zvýšení společenské relevance poskytovaného vzdělání. Cílem bakalářského programu Společnost a politika je komplexní příprava všestranného odborníka zaměřeného na sociologické a politologické analýzy. V rámci programu jsou studenti připravováni na výkon povolání (v metodologicky zaměřených předmětech a předmětech zaměřených na veřejnou správu, soudobou politiku a práci s médii) a zároveň získávají přehled o klíčových tématech z oblasti sociálních věd potřebný pro další studium sociálně-vědních programů (zejména Sociologie a Politologie na navazujícím magisterském stupni).

Uplatnění absolventů

Struktura bakalářského programu Společnost a politika a schéma získaných znalostí a dovedností reflektuje poptávku po kvalifikovaných odbornících na nejrůznější pozice ve státní správě, samosprávě, médiích, v neziskovém a soukromém sektoru. Absolventi jsou připraveni k činnosti v mezinárodních i vnitrostátních institucích, v orgánech státní správy i samosprávy, nevládních organizacích, v servisní a poradensko-politologické činnosti, v mediální sféře, ve školství, v aparátu politických stran a organizací občanské společnosti či v diplomatické službě. Najdou uplatnění také v českých i nadnárodních obchodních společnostech a regionálních či mezinárodních organizacích včetně Evropské unie. Vnitřní členění studijního programu do dvou specializací (Politologie a Sociologie) umožňuje studentům získat specifické znalosti a dovednosti uplatnitelné v různých segmentech trhu práce dle vlastní preference.

Jak se přihlásit a jaké jsou podmínky přijetí?

Přihláška se podává elektronicky, prostřednictvím aplikace Portál. Přihlaste se hned! Pozvánky k přijímacímu řízení najdete na webu Fakulty filozofické.

Základní podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze základů společenských věd a všeobecného kulturního, historického a politického přehledu, test obsahuje také otázky zjišťující znalosti anglického jazyka.

Jaké budu mít předměty?

K úspěšnému absolvování studia musí student získat 180 kreditů. Studijní program obsahuje dva studijní plány – pro specializaci Sociologie a pro specializaci Politologie. Studijní plány obsahují společný základ (blok předmětů, které jsou povinné pro všechny studenty bez ohledu na zvolenou specializaci) a dále bloky předmětů povinných v rámci specializace a bloky předmětů povinně volitelných v rámci specializace.

Společná část – povinné předměty: Základy politologie, Základy sociologie, Úvod do mezinárodních vztahů, Úvod do studia sociálních věd, Metody výzkumu 1, 2, Angličtina pro politology a sociology 1, 2, Český politický systém, Politologické aspekty veřejné správy, Evropská unie, Vývoj politického myšlení, Obecná sociologická metodologie,Základy zpracování kvantitativních dat

Oborový základ – povinné předměty v rámci specializace Politologie: Volby a volební systémy, Politika a média, Veřejné politiky, Empirické politické teorie, Praxe, Komparace demokratických systémů, Političtí aktéři v demokracii, Politická filozofie, Evropské politické systémy, Nedemokratické režimy

Soudobá politika – povinně volitelné předměty v rámci specializace Politologie: Politiky Evropské unie, Nacionalismus a separatismus, Politické systémy anglosaských zemí 1, 2, Aktuální otázky Evropské unie, Politický marketing, Čtení klasických textů, Politická propaganda, Přednáška hostujícího profesora

Studijní plán pro specializaci Sociologie obsahuje výše uvedenou společnou část a dále tři bloky předmětů: Aplikovaná sociologie (povinné předměty v rámci specializace), Metodologický blok (povinně volitelné předměty v rámci specializace), Teoretický blok (povinně volitelné předměty v rámci specializace).

Každý předmět má upřesňující aktuální program kurzu zvaný sylabus. Všechny sylaby k jednotlivým kurzům jsou umístěny v univerzitním systému Courseware. Kvalitu výuky můžete po každém semestru anonymně ohodnotit, vyučující mají povinnost na připomínky a podněty reagovat.

Kdo mě bude učit?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nejsou jen učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích. Prohlédněte si odborné profily vyučujících.

Kde probíhá výuka a je účast na výuce povinná?

Většina přednášek a seminářů se koná v centru Plzně v budovách Jungmannova 1 a Sedláčkova 15. Na stejném místě mají kanceláře jednotliví vyučující, konají se zde tedy i jejich konzultační hodiny.

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není (s výjimkou jednoho kurzu v prvním semestru studia). Míra nutné účasti na výuce vždy vychází z podmínek absolvování konkrétního předmětu.

Mohu v rámci studia vyjet do zahraničí?

Můžete a spolupracujícíc katedry tuto možnost aktivně podporují. Katedry spolupracují s řadou zahraničních univerzit v rámci evropského programu Erasmus+. Díky tomu můžete vyjet studovat do zahraničí na jeden semestr nebo i celý rok. Kromě programu Erasmus+ můžete využít také finance z projektu Inter, ve kterém si můžete vybrat zemi, do které chcete vyjet (i mimoevropskou).

Zde se můžete podívat na aktuání přehled zahraničních smluv.

Je možné se v průběhu studia učit kromě angličtiny ještě další cizí jazyky?

Můžete, v rámci studijního plánu je pro to vytvořen prostor. Katedry nabízí studium němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Na univerzitě je dále možné studovat např. italštinu či latinu.

Přijdu během studia do kontaktu s praxí?

Rozhodně ano. V rámci některých kurzů se na výuce podílejí odborníci z praxe, můžete také využít možnost aktivně se zapojit do výzkumů realizovaných akademickými pracovníky. Mimoto každý student absolvuje minimálně desetidenní praxi v konkrétní instituci.

Jaké jsou možnosti pokračování ve studiu na navazujícím magisterském stupni?

Na program Společnost a politika navazují magisterské programy Sociologie a Politologie, zvážit můžete i pokračování v programu Mezinárodní vztahy.

Čísla programu Společnost a politika (od 2021)

průměrný počet uchazečů

100 +

průměrný počet přijatých

50 +

očekávaný počet absolventů (ročně)

30 +