Politologie (Mgr.)

Studium je zaměřeno na zevrubné seznámení s oborem politologie a jednotlivými výzkumnými oblastmi v jeho rámci (politickým stranictvím, občanskou společností, volebními studii apod.). Velký důraz je kladen také na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností studentů. V rámci nabízených specializací se studenti zaměří buď na tematickou oblast populismu, nacionalismu a radikalismu, nebo na oblast veřejných politik.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, např. ve státní službě, na vyšších pozicích ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích i neziskovém sektoru či v odborném aparátu politických stran. Díky nabytým schopnostem autonomně analyzovat a řešit problémy najdou uplatnění i v soukromé sféře na pozicích v oblasti public relations, v marketingu, v projektovém řízení, v mediální sféře apod.

Studoval jsem jiný bakalářský studijní program než Politologie – zvládnu studium v tomto navazujícím oboru?

Studijní plány v aktuální podobě jsou koncipovány jako otevřené širšímu spektru uchazečů. Pokud uchazeč studoval jiný sociálněvědní, humanitní či např. ekonomický obor, zvládnutí studia by pro něj nemělo být problémem.

Jak se přihlásit a co mne čeká u přijímaček?

Přihláška se podává elektronicky, prostřednictvím aplikace Portál. Přihlaste se hned! Pozvánky k přijímacímu řízení najdete na webu Fakulty filozofické.

Přijímací zkoušky probíhají formou testu obsahujícího 40 otázek. Vybíráte jednu správnou odpověď ze čtyř nabízených možností. Předmětem testu je znalost moderní historie, všeobecného přehledu o domácí i světové politice a základních konceptů z oboru politologie.

Jaké budu mít předměty?

K úspěšnému absolvování studia musí student získat 120 kreditů. Studijní plán navazujícího studijního oboru Politologie se skládá z bloku povinných předmětů (84 kreditů) a dvou volitelných specializací: Výzvy pro liberální demokracii a Veřejné politiky. Student si vybere jednu specializaci, v rámci které absolvuje předměty v minimální hodnotě 30 kreditů (s ohledem na obsah státní zkoušky však doporučujeme absolvovat všechny předměty v rámci specializace). Zbylých 6 kreditů je volných a student je může získat absolvováním libovolných předmětů vyučovaných na univerzitě. V případě zájmu o studium jazyků katedra nabízí němčinu (KAP/NPP a KAP/NOP), francouzštinu (KAP/FPP a KAP/FOP) a španělštinu (KAP/SPP a KAP/SOP).

Povinné předměty: Soudobé politické teorie, Analýza veřejné politiky, Soudobé politické režimy, Sběr dat a práce s daty v politologii a mezinárodních vztazích, Projekty v politologii a mezinárodních vztazích, Stát a státnost v politologii a mezinárodních vztazích, Geopolitika a geostrategie, Analýza volebních a stranických systémů, Občan a zprostředkování zájmů, Stáž, Aktuální témata výzkumu

Specializace Výzvy pro liberální demokracii: Populismus v politice, Extremismus a radikalismus v politice, Teorie a teoretici nacionalismu, Terorismus a politika, Politiky minorit a etnické politiky

Specializace Veřejné politiky: Dopravní politiky, Analýza protikorupčních politik, Sociální politika, Analýza zahraniční politiky, Environmentální politiky v Evropě

Každý předmět má také upřesňující aktuální program kurzu zvaný sylabus v univerzitním systému Courseware. Kvalitu výuky můžete po každém semestru anonymně ohodnotit.

Kdo mě bude učit?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nejsou jen učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích. Prohlédněte si odborné profily vyučujících.

Kde probíhá výuka a je účast na výuce povinná?

Přednášky a semináře se konají výlučně v centru Plzně v budově Jungmannova 1. Na stejném místě mají kanceláře jednotliví vyučující a konají se zde jejich konzultační hodiny.

Účast na přednáškách a seminářích v prezenčním studiu není obecně povinná. Míra minimální nutné účasti vždy záleží na podmínkách absolvování konkrétního předmětu.

Mohu v rámci studia vyjet do zahraničí?

To samozřejmě můžete. Katedra spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci evropského programu Erasmus+. Díky tomu můžete vyjet studovat do zahraničí na jeden semestr nebo i celý rok. Kromě programu Erasmus+ můžete využít také finance z projektu Inter 16, ve kterém si můžete vybrat zemi, do které chcete vyjet (i mimoevropskou).

Zde se můžete podívat na aktuání přehled zahraničních smluv.

Můžu se v rámci studia učit cizí jazyky?

Můžete, v rámci studijního plánu je pro to vytvořen prostor. Katedra kromě angličtiny nabízí studium španělštiny, francouzštiny a němčiny. Na univerzitě je dále možné studovat např. italštinu či latinu.

Přijdu během studia do kontaktu s praxí?

K tomu je určen kurz "Stáže", v jehož rámci vyrazíte na stáž k některému z potenciálních budoucích zaměstnavatelů. Mimoto do výuky v řadě předmětů zapojujeme odborníky z praxe.

Jaké mám možnosti, pokud budu chtít pokračovat v dalším studiu?

Vynikajícím absolventům schopným samostatné analytické práce nabízíme studium v doktorském studijním oboru Mezinárodní vztahy. Mimoto můžete na KAP absolvovat rigorózní řízení.

Čísla programu Politologie (od 2004)

průměrný počet uchazečů

40 +

průměrný počet přijatých

20 +

celkový počet absolventů

480 +