Formát a podoba textu

Titulní strana

Práce obsahuje titulní stranu s identifikačními a dalšími údaji.

Povinné údaje uváděné na titulní straně:

  • jméno a příjmení studenta (v dolní části titulní strany),
  • email – univerzitní emailová adresa (v dolní části titulní strany),
  • ročník, forma a obor studia – např. „2. ročník, prezenční, MV-TER“ (v dolní části titulní strany),
  • katedra a fakulta (v horní části titulní strany),
  • předmět, pro který je práce určena (v horní části titulní strany),
  • název práce (uprostřed titulní strany) ,
  • v případě přepracované práce také označení verze – „druhá“ či „přepracovaná“ (pod názvem práce).

Pro náležitosti titulních stran závěrečných prací (BP, DP) viz web FF.

Rozsah práce

Vyučující stanovuje požadovaný rozsah textu v počtu normostran.

Normostrana je měrná jednotka stanovující rozsah textu, přičemž platí, že 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer. Počet normostran tedy nesouvisí s počtem fyzických stran práce. Počet znaků v práci lze zjistit v textovém editoru (v Microsoft Word: funkce Počet slov ve spodní liště). Do rozsahu práce se započítává text práce včetně poznámkového aparátu, nezapočítává se titulní strana, obsah, seznam literatury, přílohy.

Grafická podoba textu

Text je členěn do vět, odstavců a případně kapitol. Odstavec by nikdy neměl být tvořen pouze jednou větou. Kapitola není tvořena pouze jedním odstavcem. Kapitoly a podkapitoly textu jsou vždy číslovány (aby bylo jasné, o jakou úroveň nadpisu se jedná – např. „1, 1.1, 1.1.1“). Třetí úroveň nadpisu je používána výjimečně a pouze u rozsáhlejších textů (např. u bakalářských a diplomových prací).

Strany práce jsou vždy číslovány. Na titulní straně se číslo neuvádí, nicméně do pořadí stran se titulní strana započítává (tzn. že na druhé straně práce je uvedeno číslo 2).

Text celé seminární práce je zarovnán do bloku, tj. včetně nadpisů, poznámek pod čarou a seznamu pramenů a literatury.

Odrážek či číslovaných seznamů se v textu užívá pouze v případě, kdy daný výčet napomáhá přehlednosti textu. Práce by měla být tvořena především souvislým textem.  

Formát písma:

  • patkové písmo (Times New Roman), popř. bezpatkové Calibri, neurčí-li vyučující jinak,
  • velikost písma 12–13 (neurčí-li vyučující jinak),
  • řádkování 1,5 (neurčí-li vyučující jinak).

Formátování textu je vždy jednotné v celé práci.

Kurzíva označuje cizí termíny, názvy knih, výjimečně slova a slovní spojení, která chceme zdůraznit.

Tučně vyznačujeme pouze nadpisy (tučné zvýrazňování částí textu se používá k didaktickým účelům ve studijních materiálech, do studentských textů nepatří).

Barva písma je vždy a výlučně černá (toto platí i pro nadpisy).

Podtržené písmo se nepoužívá (ani v případě internetových adres, hypertextový odkaz je třeba po vložení internetové adresy odebrat).

Práce se zpravidla odevzdává v elektronické podobě ve formátu, v němž byla zpracována (wordový či Open Office dokument apod.).

Grafická podoba bakalářských a diplomových prací se řídí pokyny uvedenými v příslušné vyhlášce děkana.

Gramatika

Dodržování pravidel českého pravopisu je jedním z hodnotících hledisek při posuzování práce. Výrazné množství gramatických chyb nebo překlepů je důvodem pro odmítnutí práce.

Práce musí rovněž odpovídat pravidlům pro úpravu písemností psaných v textovém editoru (viz ČSN 01 6910). Důležité je zejména dodržování pravidel psaní interpunkce.

Po dokončení textu po obsahové stránce je třeba provést závěrečnou editaci, která by měla případné gramatické chyby, překlepy, chyby v psaní interpunkce apod. odstranit.