struktura seminární práce

Seminární práce je strukturována na úvod, tematické kapitoly (jádro) a závěr – jednotlivé části jsou označeny nadpisem. Pokud vyučující zadává studujícím jako úkol vypracování jiného druhu studentského textu než seminární práci, je součástí zadání vždy požadovaná struktura textu).

V úvodu práce musí být vymezeno téma, o němž bude práce pojednávat, čtenář se tedy musí jasně dozvědět, jak si autor téma vymezil a jaké otázky si klade, příp. s jakými předpoklady pracuje. Úvod práce tvoří analytický rámec textu. Musí být jasně stanoveno, co je cílem práce. V úvodu musí být jasně popsán postup naplnění cíle. V úvodu by se mělo objevit zhodnocení využitých dat a zdrojů – tj. proč např. autor používá určitý typ pramenů, proč využívá zejména internetové zdroje apod. Na konci úvodu by měla být stručně nastíněna (a zdůvodněna) struktura práce, tj. co čtenář najde v jednotlivých kapitolách (a proč) a jaké jsou hlavní argumenty práce.

Rozčlenění práce na tematické kapitoly musí sledovat určitou logiku argumentace (práce musí směřovat k cíli vytyčenému v úvodu). Je vhodné, aby autor na význam a smysl jednotlivých tematických kapitol ve vztahu k cíli práce čtenáře průběžně upozorňoval (např. ve formě uvozujících odstavců jednotlivých kapitol).

závěru práce by měly být stručně zrekapitulovány ústřední argumenty obsažené v tematických kapitolách a na základě získaných poznatků by měl autor potvrdit či vyvrátit hypotézy, které si v úvodu vytyčil, příp. odpovědět na otázky, které si stanovil. Závěr tedy není roven shrnutí, které pouze zopakuje informace zaznívající v úvodu práce.

Každá práce obsahuje bibliografii, tj. seznam využitých pramenů a literatury.

Práce může obsahovat očíslované přílohy zařazené na konci (za bibliografií), které doplňují argumentaci obsaženou v textu. Je rovněž možné vkládat objekty prezentující určitá data (ve formě grafů, tabulek apod.) přímo do textu. Vždy je nutné, aby byl objekt pojmenován (např. Tabulka č. 1 a její název) a aby bylo odkázáno na zdroj, na jehož základě byl zpracován.

Pokud to vyžaduje charakter práce (zejm. pokud se v práci pracuje se značným množstvím zkratek), je vhodné zařadit také seznam zkratek. Jedná se o zkratky, které nejsou v českém jazyce běžně užívány a jejichž význam není všeobecně známý. Zatímco vysvětlovat zkratky jako SALT či MAD je vhodné, vysvětlovat zkratky jako OSN či NATO není nutné. Seznam zkratek se umisťuje před úvod práce.

V případě rozsáhlejších textů s větším množstvím nadpisů lze před samotný text práce vložit obsah (před úvod a seznam zkratek, pokud je do práce zařazen). Obsah lze generovat automaticky pomocí funkcí, které poskytuje textový editor (Microsoft Word: záložka Reference, příkaz Obsah). Pro úspěšné vygenerování obsahu je třeba osvojit si práci se styly v textovém editoru a používat styly „Nadpis 1, 2,  3“ (popř. „Styl 1, 2, 3“ či jiné styly příslušných úrovní) při formátování názvů kapitol (Microsoft Word: záložka Domů, z nabídky stylů vybrat příslušný styl, který lze případně upravit po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu daného stylu a zvolení příkazu Změnit).

Součástí textu je poznámkový aparát. Poznámky pod čarou jsou určeny k umístění vysvětlujících informací, které by rušily plynulost samotného textu.

V poznámkách pod čarou vysvětlujeme historické okolnosti, odborné termíny, představujeme osoby, o kterých v práci píšeme, doplňujeme alternativní pohledy na problematiku, doporučujeme literaturu k získání dodatečných informací. Je taktéž možné v nich uvádět originální znění přímých citací z cizojazyčných zdrojů.

Poznámka pod čarou má formát věty, tj. začíná vždy velkým písmenem a je zakončena tečkou. Poznámky pod čarou jsou zarovnány do bloku, napsány stejným fontem jako zbývající části textu (pozor na automatický formát poznámek pod čarou v Microsoft Word, kdy jsou zarovnány vlevo a fontem písma je vždy Calibri). Velikost písma v poznámkách pod čarou by měla být o dva body nižší, než je velikost písma standardního textu práce.

Poznámky pod čarou je nutné vytvářet prostřednictvím příslušné funkce v textovém editoru (Microsoft Word: záložka Odkazy, ikona Vložit pozn. pod čarou; příp. současný stisk kláves ALT+SHIFT+b).