Plagiátorství

Plagiátorství definujeme „jako využití (myšlenek, obsahu nebo struktury) jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj k získání určité výhody tam, kde se očekává původní dílo“ (Foltýnek a kol. 2020: 13). Abychom předešli tomu, že bude práce označena za plagiát, je bezpodmínečně nutné umět pracovat se zdroji, vědět, jakým způsobem odkazovat, a umět sestavit po formální stránce kvalitní bibliografii. Jakmile si tyto znalosti osvojíme, nemůže nastat situace, kdy bychom se nevědomě dopustili plagiátorství. Přehledný způsob, jak se vyhnout plagiátorství, je popsán v příručce s příznačným názvem Jak se vyhnout plagiátorství. Příručka pro studenty (viz níže).

Bohužel však stále plagiáty nevymizely. V případě, kdy bude jakýkoliv odevzdaný úkol roven plagiátu, automaticky to povede k ukončení účasti studujícího na předmětu (platí zásada "plagiáty se nepřepracovávají"). V případě závažného porušení pravidel publikační etiky bude případ předán Disciplinární komisi FF ZČU, která může v krajním případě rozhodnout i o vyloučení studujícího ze studia.

Foltýnek, Tomáš a kol. (2020). Jak předcházet plagiátorství. Příručka pro studenty (Praha: Karolinum).