Centrum analýz regionálních politik

Centrum analýz regionálních politik je institucí, v rámci které akademici ve spolupráci se studenty sbírají data o veřejně-politických problémech především Plzeňského kraje, tato data vyhodnocují za pomoci prověřených postupů a metod sociálních věd a jsou schopni jednoduše vysvětlit závěry, příp. doporučit řešení problémů, které trápí rozličné veřejné aktéry.

Poslání Centra

Centrum analýz regionálních politik je platformou akademických pracovníků (nejen) KAP, kteří se zabývají sběrem dat, jejich analýzou, metodologií a mediací ve vztahu k veřejným politikám, a jejich studentů či dalších participantů. Pod hlavičkou Centra mohou pracovat zaměstnanci KAP, jejich kolegové z jiných univerzit a také jejich studenti. Veškerá činnost je prostřednictvím Centra zaštítěna tématem veřejných politik, resp. jejich širšímu pojetí (v souladu s tzv. novou policy analýzou). Důraz je kladen na teritoriálně omezené politiky, které se objevují v Plzeňském kraji, byť pro komparativní analýzy není vyloučeno zahrnutí dalších regionů České republiky či regionů ze zahraničí.

Prováděná činnost Centra (prostřednictvím k němu přidružených akademiků a studentů) může být jak na bázi individuální, tak i kolektivní (za celé Centrum či jeho část). To znamená, že na problému/úkolu může pracovat jeden akademik, který využije (některé) organizační struktury a datové základny Centra, nebo na vybraném problému/úkolu může pracovat širší skupina složená z různých participantů s měkkými i tvrdými dovednostmi. Všichni analytici či teoretici (včetně studentů) se mohou věnovat jak teoretické (příp. metodologické) stránce, tak i stránce praktického výzkumu (užití metod sběru dat a jejich hodnocení/interpretaci). Důraz je kladen na praktický výzkum ve vztahu k politikám působícím na území Plzeňského kraje, či problémovým situacím, které různí aktéři působící na území zmíněného kraje chápou jako potenciálně veřejné.

Cílem rozmanitých činností Centra je přispívat k posilování veřejné debaty na území Plzeňského kraje, a tak i k tvorbě efektivních, zároveň však maximálně konsenzuálních veřejných politik. Cíl je naplňován prostřednictvím tří nástrojů, a to mediace, analytické činnosti a poradenství.

Nástroje využívané Centrem

Výzkumníci a studenti, kteří působí volně přidruženi k Centru, se nevěnují analýzám a jiným aktivitám, které by sloužily pro advokacii zájmů lobbistických skupin sledujících neveřejný profit. Centrum není ani platformou pro poradenskou činnost politickým stranám v jejich boji o volené funkce. V tomto smyslu je Centrum nezávislou institucí a všichni, kdo se činností této platformy zaštitují, jsou povinni ctít její etický kodex. V přeneseném smyslu Centrum není think-tankem, který by preferoval vybraný ideový přístup k sociálnímu světu, či přímo teorii, které by přizpůsoboval sběr dat, jejich interpretaci či postup při mediaci a spolu-tvorbě strategických dokumentů. CARP je platformou transparentní a vychází z uznání a přiznání ideově zatížených přístupů a teorií v duchu post-pozitivismu. 

Analýzy a monitoringy

Vypracování analýz a monitoringů je určeno pro nekomerční účely a má za cíl vyjasnit problémové situace, jejich veřejný rozměr a příp. i identifikovat příčiny existence problému, který aktéři pociťují. Analýzy a monitoringy tvoří nejobjemnější část práce analytiků Centra.

Díky analýzám a monitoringům lze (zaprvé) řešit situace, kdy si je aktér vědom nějakého nedostatku v oblasti politiky, kterou řeší (fakultativně či obligatorně), ale neví, co je jeho příčinou, jaké druhy politiky jsou na něj navázány, nedokáže identifikovat všechny aktéry (popř. si není jist, zda identifikoval skutečně všechny aktéry), kteří mohou mít na vzniku či řešení problému účast, nemá úplné povědomí o zájmech aktérů apod.

V jiných případech (zadruhé) analýzy a monitoringy mohou sloužit aktérům jako informační poklady pro lepší formulaci jejich politik a následnou implementaci. Pokud například aktér ví, že bude muset zpracovat řešení nějakého pociťovaného problému, který je již definován, analytici z Centra mohou takovému aktérovi pomoct a na základě smluvního výzkumu připravit všechny podklady zpracované do analýzy. Variantně mohou být rozsahy analýz různé: od přehledu legislativně-politických veřejných dokumentů, přes analýzu aktérů a jejich zájmů, až po kompletní zpracování postupu implementace, definování substanciálního problému řešené politiky včetně podrobného návrhu variant řešení. Monitoringy je možné připravit vzhledem k mediálnímu pokrytí problému v regionálním tisku, existenci/neexistenci a míry tzv. politického šumu okolo problému (vhodné zejm. pro neziskové organizace bez potřebných personálních zdrojů), legislativnímu ukotvení problému ve stávajícím právním pořádku ČR apod.

Poradenství

Poradenství je poskytováno při formulaci strategických veřejně-politických dokumentů vůči politikám ex ante i ex post (např. formou pořádání kulatých stolů pro zainteresované aktéry, psaní oponentury ke strategickým dokumentům, přímá spolupráce s odpovědnými osobami – úředníky – při tvorbě textové části strategických dokumentů apod.). Nejde tedy o vlastní analytickou činnost. Smyslem poradenství je spolupráce na vypracování znění strategických dokumentů, vyhledávání možných sporných bodů (tvorba pomocných SWOT, stromů problému apod.), upozornění na odlišné zájmy aktérů, kteří by mohli implementaci zamýšlené politiky tzv. brzdit apod.

Cílové skupiny Centra

Cílové skupiny, kterým Centrum dopomáhá k naplnění obecného cíle, tj. posilování veřejné debaty v Plzeňském kraji, jsou v zásadě dvě.

Hlavní cílovou skupinou činnosti Centra je širší veřejnost mimo „akademický svět“. Do této skupiny jsou zahrnuty orgány státní správy a samosprávy, a dále neziskové organizace, včetně profesních skupin. Těmto aktérům je poskytován informační servis a jsou na ně soustředěny všechny uvedené nástroje Centra. Jedná se o analytickou činnost (vyjasnění veřejného problému, jeho šíře a přesahu do jiných politik s označením možných příčin a návrhů na jejich odstranění) a poradenství v oblasti formulace strategií veřejných politik (jako je dopravní politika, či strategie územního plánování) zejm. pro orgány samosprávy na území Plzeňského kraje.

Důležitou cílovou skupinou zůstávají i analytici z řad akademiků a studentů. Těm Centrum poskytuje odborné zázemí v podobě přístupu do datových korpusů předchozích výzkumů, v případě jejich zájmu konzultuje výběr teorie či analytického postupu, nabízí přístup do databáze odborných teoretických publikací a také zprostředkovává spolupráci při sběru dat. Analytikům – specificky z řad studentů – Centrum nabízí možnost propojení jejich teoretické výuky na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni a praktické činnosti v terénu, či přímo participaci na interpretaci závěrů analýz. Činnost centra se tedy mj. zaměřuje na výběr talentovaných studentů, kteří splní předměty KAP/VP (Veřejné politiky) na bakalářském stupni studia, či KAP/AVP (Analýza veřejných politik) na magisterském stupni studia a bude jim nabídnuta spolupráce ve výše uvedeném smyslu.

Etický kodex Centra

Ustanovení etického kodexu nejsou právně vymahatelná. Jedná se o sérii doporučení, které jsou v souladu s požadavky na vědeckou a společenskou etiku pracovníků, kteří vystupují jménem Centra analýz veřejných politik. Každý, kdo se zaštiťuje jménem Centra analýz veřejných politik (dále také jen „Centra“), musí níže uvedené zásady ctít.

  • Transparentnost. Pokud vystupuji jménem Centra, pak o mé činnosti ví vedoucí centra, který je odpovědný za chod Centra a naplňování jeho deklarovaných cílů. Proti těmto cílům nejednám a tyto cíle nezastírám.
  • Sebereflexe. Pokud jsem si vědom toho, že paradigma, přístup či teorie, které užívám ve svých analýzách, mohou být hodnotově zatížené, pak na toto upozorněním ve své analýze. Výzkum v sociálních vědách nemůže být nikdy zcela objektivní, protože záleží na přiznané perspektivě.
  • Originalita. Analýza, kterou vydávám za svou, jsem skutečně vypracoval/a jen já. Pokud se mnou někdo spolupracoval, byť jen z části, uvedu její/jeho/jejich jméno do analýzy. Pokud jsem převzal/a nějaké informace, musím odkázat na zdroj těchto informací s maximem identifikačních znaků, které je možné nalézt. Nejsem plagiátor/ka.
  • Schopnost. Vím, že některé teorie mají nižší vysvětlující sílu vůči problémům, které řeším. Jsem schopen/a tyto teorie identifikovat díky jejich znalosti a jsem otevřen/a kritice slabin těchto teorií, případně jejich reformulaci, či volbou teorie, která by byla vhodnější. Hlásím se k odkazu kritické metodologie.
  • Spolupráce. Jsem ochotný spolupracovat se všemi aktéry, kteří mi mohou poskytnout data pro analýzu. Výjimkou jsou aktéři, kteří neuznávají relevanci základních lidských a občanských práv. Rozsah sociálních práv je otázkou veřejné debaty.
  • Odpovědnost. Za svou práci jsem odpovědný/á jen já, a proto se pod ni podepisuji. Jsem odpovědný/á za nešíření informací z interní komunikace a informací, které jsou uloženy pod heslem na webových stránkách Centra.
  • Umění říkat ne. Nepracuji pro zájmy lobbistických skupin sledujících neveřejný profit. Nesbírám a neselektuji informace pro politické strany, jejich členy či aktéry s nimi spojené, které by sloužily proti jejich oponentům v případě boje o politickou moc.
  • Otevřenost. Mým hlavním zájmem je napomoci ke kvalitě veřejné debaty. Ke všem aktérům přistupuji otevřeně a jako k partnerům. Jsem dalek/a poučování.
  • Jasnost. Pokud komunikuji veřejně závěry své práce, činím tak maximálně jasně a přesně. Odpovědi na obecné otázky v rovině spekulací formuluji tak, aby bylo jasné, že se jedná o spekulace založené na osobním odhadu. Na toto kladu důraz především při vystupování ve veřejných sdělovacích prostředcích.
  • Selektivita. Nerozumím všemu, a proto jsem schopen/na selektivně určit, jakou nabídku spolupráce mohu relevantně naplnit a jakou nikoliv.

Policy papery